connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Filling Out the W-9 Form

Biểu mẫu W-9 là một bản khai báo mà người bán cần cung cấp để xác minh nếu người bán là công dân Hoa Kỳ. Khi rút tiền với tư cách là công dân Hoa Kỳ, người bán sẽ phải tuân thủ các quy định về thuế theo luật pháp của Hoa Kỳ. 

Bạn có thể tải biểu mẫu W-9 tại đây. Biểu mẫu này gồm có 6 trang bao gồm các điều khoản cụ thể.

Bạn sẽ phải điền chi tiết các thông tin của mình trong trang đầu tiên của biểu mẫu. Đầu tiên là thông tin cá nhân. Tiếp theo là mã số thuế cá nhân Taxpayer Identification Number (TIN), và cuối cùng là chữ ký của bạn kèm theo ngày điền biểu mẫu.

Lưu ý: Khi tải biểu mẫu W-9 lên hệ thống của BurgerPrints, bạn cần tải lên bản đầy đủ tất cả các trang và thông tin hoàn thiện.

preloader