Hướng dẫn tạo API key

Tạo API key giúp store có thể kết nối với các hệ thống khác một cách dễ dàng và nhanh hơn. Có thể hiểu API key là để định danh store, mỗi store sẽ có một API key riêng. Mã API key còn cần khi lên đơn bằng API. Để tạo API key bạn thực…