Tier Program (English)

Details about the BurgerPrints Tier Program To show gratitude to loyal Sellers who have chosen BurgerPrints as their preferred partner for effective Print on Demand solutions in growing their business, BurgerPrints has designed the BurgerPrints Tier Program to provide even more benefits to Sellers using BurgerPrints’ services. BurgerPrints Tier Program is a points-based program that…

How to Get Started with Fulfillment on BurgerPrints

If you’re interested in fulfillment on BurgerPrints, there are no setup fees for your account, but you will incur costs for the production and shipping of your products. To begin fulfillment, you need to set up a store on BurgerPrints or sync your store from external platforms connected to us.  Creating an Account on the…

Cập nhật Fulfillment Policy

Các thông tin về chính sách fulfill các sản phẩm Leather sẽ không còn trên trang Fulfillment Policy do các sản phẩm này đã dừng nhận fulfill tại BurgerPrints. Fulfillment Policy của BurgerPrints sẽ được cập nhật như sau:    Fulfillment Policy Production time Printed Apparel and Mugs products (US, EU Center): 1-7 business days….

Custom shipping rates for BurgerPrints store channels

Shipping là tính năng cho phép người bán lựa chọn phương thức shipping áp dụng cho store channels. Khi chọn áp dụng Custom shipping rate của seller sẽ không áp dụng default shipping của BurgerPrints cho store khi buyer lên order và ngược lại. Các store để mặc định enable default shipping rate của BurgerPrints….

Connect/Change Store

Mỗi một domain có thể connect với một store channel trong một thời điểm, đây sẽ là tên miền trên đường dẫn hiển thị khi khách hàng bấm view store của bạn Seller thực hiện bằng cách: B1: Truy cập Setting→ Domain→ Bấm Connect store now B2: Chọn Store channel muốn connect với domain→ Bấm…