How Can We Help?
Categories

Custom shipping rates for BurgerPrints store channels

Shipping là tính năng cho phép người bán lựa chọn phương thức shipping áp dụng cho store channels. Khi chọn áp dụng Custom shipping rate của seller sẽ không áp dụng default shipping của BurgerPrints cho store khi buyer lên order và ngược lại. Các store để mặc định enable default shipping rate của BurgerPrints.

Bước 1: Seller truy cập vào website seller BurgerPrints với URL tương ứng

Bước 2: Chọn Store BurgerPrints => chọn tab Shipping, hệ thống đang để mặc định default shipping của BurgerPrints cho store channel

Default shipping rates: Shipping của BurgerPrints cung cấp cho seller không cho phép chỉnh sửa, chọn  Manage shipping rate để vào chi tiết, tại đây sẽ hiển thị 3 zone US, EU, WW, mặc định enable default shipping rates

Bước 3: Custom shipping rates: Seller chọn enable Custom shipping rates để bắt đầu thiết lập shipping của mình => tự động tắt Default shipping rates của BurgerPrints

Lưu ý: tại mỗi thời điểm chỉ áp dụng 1 phương thức, không enable cả hai phương thức cùng một thời điểm. Khi cả hai cùng disable phí ship = 0

Chọn Manage shipping rate để vào chi tiết custom shipping rates.

  • Màn hình khi chưa thiết lập zone: Chọn : Để chọn quốc gia áp dụng shipping, zone tạo trước sẽ hiển thị trước, tạo sau hiển thị sau, quốc gia trong các zone không trùng nhau, name zone không trùng nhau.

Sau khi đã tạo Zone, seller tiến hành Add rate

1. Nhập tên mà seller muốn đặt cho phương thức shipping, không để trống, không quá 100 ký tự, không trùng nhau giữa các rate trong 1 zone.

2. Nhập số tiền (số thập phân >0) để tính rate, placeholder default $0.00. Nhập ký tự đặc biệt, chữ hoặc không đúng cấu trúc thông báo. Bắt buộc nhập

Khi hover hiển thị text: Use “$0.00*[qty]” when you want to calculate shipping per item and “$0.00” when you want to calculate shipping per order

Nếu seller nhập số tiền thì sẽ hiểu đó tính phí ship cho từng order, nhập số tiền *[qty] hiểu tính phí ship cho từng item. 

3. Click để chọn cơ sở để tính rate. Mặc định là all product, chọn cancel để hủy rate, chọn done để lưu rate, lưu ý trong trường rate base on: Nếu chọn select product, select tags, select collection tối thiểu phải có 1 đối tượng được chọn, chọn price order bắt buộc nhập giá trị min, max mới lưu rate.

Sau khi Add rate xong, seller bấm Done để lưu rate đã add.

Seller tiến hành add thêm Zone/Rate sao cho đầy đủ các quốc gia, khu vực bán; nếu có quốc gia nào chưa được add vào Zone, shipping fee cho các đơn hàng ship đến quốc gia đó sẽ = 0.

Lưu ý:

Một product được thiết lập nhiều rate, cho chọn rate trên store channels khi thanh toán

Nếu cả hai phương thức cùng disable phí ship bằng 0

Luồng fulfill khi seller đẩy đơn về BurgerPrints để fulfill, tính chi phí fulfill như hệ thống đang áp dụng, không thay đổi.