connect-telegram

WooCommerce Bookings Availability

WooCommerce Bookings Availability là một tiện ích mở rộng cho WooCommerce Bookings chính (mua riêng) cung cấp cho khách hàng hai cách để xem và chọn Đặt chỗ trực tiếp từ các bài viết và trang với:

 • A schedule block hiển thị danh sách các khung giờ còn trống trong một ngày, tuần hoặc tháng.
 • A calendar block hiển thị các khung giờ còn trống trên lịch tuần hoặc lịch tháng.

Cả hai khối đều cho phép khách hàng tùy chỉnh đặt chỗ nếu có các lựa chọn có sẵn và thêm trực tiếp vào giỏ hàng của họ.

Nếu có nhiều khung giờ còn trống cho một sản phẩm trong một ngày, khách hàng sẽ được chuyển đến trang sản phẩm để chọn ngày và giờ đặt chỗ của mình trên lịch để đặt sản phẩm.

Yêu cầu

 • WordPress 5.6 hoặc cao hơn, với Gutenberg Block Editor
 • WooCommerce 6.0 hoặc cao hơn
 • WooCommerce Bookings 1.15.0 hoặc cao hơn (mua riêng)
 • Phiên bản PHP 7.0 trở lên

Nếu WooCommerce Bookings không có hoặc bị vô hiệu hóa khi cài đặt Bookings Availability, một thông báo sẽ xuất hiện.

Cài đặt

 1. Tải xuống tiện ích mở rộng từ WooCommerce dashboard.
 2. Truy cập Plugins > Add New > Upload và chọn file ZIP bạn vừa tải về.
 3. Nhấn Install Now , và sau đó Activate .

Điều này thêm hai khối vào Block Editor dưới WooCommerce có tên:

 • Bookings Calendar
 • Bookings Schedule

Cài đặt và cấu hình

Để sử dụng tiện ích mở rộng WooCommerce Bookings Availability, bạn cần:

Có ba bước để thiết lập:

 1. Thêm khối.
 2. Chọn sản phẩm.
 3. Cấu hình cài đặt cho khối.

Thêm các khối vào bài viết hoặc trang

Sau khi cài đặt và kích hoạt WooCommerce Bookings Availability, một thông báo xuất hiện và hướng dẫn bạn đến bước tiếp theo.

 1. Select một trang hoặc bài viết hiện tại, hoặc tạo một trang hoặc bài viết mới, nơi bạn muốn cung cấp đặt chỗ cho khách hàng.
 2. Select the ở góc trên bên trái của Trình soạn thảo để thêm một khối. Thêm thông tin về cách thêm khối tại: Adding a block .
 3. Đi đến danh mục WooCommerce và mở để tìm Bookings khối.
 4. Chọn Bookings Calendar hoặc Bookings Schedule để thêm, sau đó nó sẽ xuất hiện trên trang hoặc bài viết.

Tìm hiểu cách cấu hình khối trong các phần tiếp theo.

Chọn sản phẩm để hiển thị

Một khi khối Bookings đã được thêm, xác định các sản phẩm cần hiển thị và tính sẵn có của chúng:

 • All bookable products hiển thị sự sẵn có của tất cả sản phẩm.
 • Specific bookable products hiển thị sự sẵn có chỉ của một số sản phẩm. Nếu chọn tùy chọn này, tìm tên sản phẩm mong muốn hoặc đánh dấu hộp kiểm trong danh sách.
 • Specific categories hiển thị sự sẵn có của các sản phẩm liên kết với một số danh mục. Nếu chọn tùy chọn này, tìm tên danh mục mong muốn hoặc đánh dấu hộp kiểm trong danh sách.
 • Specific resources hiển thị sự sẵn có của các sản phẩm sử dụng một số nguồn. Nếu chọn tùy chọn này, tìm tên nguồn mong muốn hoặc đánh dấu hộp kiểm trong danh sách.
Nhập văn bản vào trường Search hoặc tick boxes để chọn sản phẩm.

Chọn Done để lưu lựa chọn của bạn.

Để sửa lỗi hoặc thực hiện một lựa chọn khác, chọn Display Different Products để quay lại màn hình trước đó và bắt đầu lại.

Bây giờ khi sản phẩm có thể đặt chỗ đã được chọn, bước cuối cùng là cấu hình cài đặt cho khối Bookings.

Cấu hình khối

Khối Lịch Đặt chỗ

 1. Select the block để hiển thị Khối Lịch Đặt Chỗ Schedule and Display Settings ở thanh bên phải.*

  *Nếu các Cài đặt Khối không hiển thị ở thanh bên phải, bật menu kebob (ba chấm) để mở thêm tùy chọn và chọn Show Block Settings .
 2. Enter a preference cho mỗi cài đặt.
  • Schedule settings cho phép bạn thay đổi các sản phẩm đã chọn, cung cấp các tùy chọn giống như khối đã hiển thị khi được thêm vào Trình soạn thảo lần đầu tiên (phần phía trên). Nếu bạn thực hiện một lựa chọn khác so với hiện tại, hãy chắc chắn hoàn tất cài đặt với Đã Xong để lưu thay đổi.
  • Display settings cung cấp một cách để thay đổi cách hiển thị lịch cho khách hàng.
   • Time range cho phép chuyển đổi giữa hiển thị lịch theo tuần hoặc theo tháng.
   • Show date navigation chuyển đổi hiển thị các nút điều khiển cho phép khách hàng di chuyển tiến/lùi trên lịch. Tắt: Chỉ hiển thị tuần/tháng hiện tại.
   • Show sold-out times chuyển đổi hiển thị các khung giờ có thể đặt chỗ mà không còn trống.
  • Advanced dùng cho CSS styling.
 3. Update để lưu.

Khối Lịch trình đặt chỗ

 1. Select the block để hiển thị Khối Lịch trình đặt chỗ Schedule and Display Settings ở thanh bên phải.*

  *Nếu các Cài đặt Khối không hiển thị ở thanh bên phải, bật menu kebob (ba chấm) để mở thêm tùy chọn và chọn Show Block Settings .
 2. Enter a preference cho mỗi cài đặt.
  • Schedule settings cho phép bạn thay đổi các sản phẩm đã chọn, cung cấp các tùy chọn giống như khối đã hiển thị khi được thêm vào Trình soạn thảo lần đầu tiên (phần phía trên). Nếu bạn thực hiện một lựa chọn khác so với hiện tại, hãy chắc chắn hoàn tất cài đặt với Đã Xong để lưu thay đổi.
  • Display settings cung cấp một cách để thay đổi cách hiển thị lịch cho khách hàng.
   • Time range cho phép chuyển đổi giữa hiển thị lịch theo ngày, tuần hoặc tháng.
   • Show date navigation chuyển đổi hiển thị các nút điều khiển cho phép khách hàng di chuyển tiến/lùi trên lịch. Tắt: Chỉ hiển thị ngày/tuần/tháng hiện tại.
   • Show all available times cung cấp phân trang. Tắt: Chỉ số lượng được chỉ định trong Maximum number of times to show at first được hiển thị khi một khối được hiển thị lần đầu tiên, sau đó số lượng giống như vậy được hiển thị khi khách hàng cuộn xuống.
   • Show empty dates chuyển đổi hiển thị chỉ thời gian/ngày còn trống, không hiển thị các khung giờ đã được bán hoặc đã đặt.
   • Advanced dùng cho CSS styling.
 3. Update để lưu.

Gỡ khối

Để gỡ một khối:

 1. Select khối.
 2. Toggle the kebab menu (ba chấm) để mở thêm tùy chọn.
 3. Remove Block .

Sử dụng

Khách hàng có các cách tương tác khác nhau với việc đặt chỗ, tùy thuộc vào khối Bookings được chọn và cách cấu hình.

Lịch Đặt chỗ

Khách hàng được trình bày với một lịch hàng tuần hoặc hàng tháng hiển thị các đặt chỗ còn trống.

Di chuột qua bất kỳ khung giờ nào sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên.

<img alt=”” decoding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader