connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Using the Bulk Product Editing Feature

Để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm, bạn cần làm theo các bước sau đây.

Bước 1: Ấn chọn “Product” ở thanh điều hướng bên trái màn hình. Tại đây, danh sách các sản phẩm bạn đang có sẽ hiện ra. 

Bước 2: Bạn có thể chọn chỉnh sửa tất cả sản phẩm hoặc một số sản phẩm tuỳ theo yêu cầu bằng cách tích vào các ô vuông bên trái của danh sách sản phẩm

Bước 3: Ấn vào “More action” để lựa chọn thông tin cần thay đổi. Tại đây bạn có thể lựa chọn

  • Adds tag: Thêm thẻ
  • Remove tags: Loại bỏ thẻ 
  • Add store channels: Thêm cửa hàng 
  • Remove store channels: Bỏ ra khỏi cửa hàng
  • Add collections: Thêm vào bộ sưu tập
  • Remove from collections: Bỏ ra khỏi bộ sưu tập
  • Set as active: Bật trạng thái hoạt động
  • Set as draft: Trở thành bản nháp
  • Delete products: Xoá sản phẩm
preloader