connect-telegram

Tích hợp Tiện ích mở rộng

Tích hợp Tiện ích mở rộng

Giao diện Cửa hàng tương thích với tất cả các tiện ích mở rộng WooCommerce được bán tại Woo.com. Một số tiện ích mở rộng có một tích hợp sâu với Storefront core và được tạo ra để vừa vặn và làm việc cùng nhau ở phía trước và sau. Điều này bao gồm:

Một tiện ích mở rộng không hoạt động tốt? Mở một vấn đề tại khoản lưu trữ Storefront trên GitHub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader