connect-telegram

Thưởng khách hàng trở lại với một ưu đãi tùy chỉnh

Thưởng khách hàng trở lại với một ưu đãi tùy chỉnh

Trường hợp sử dụng

Kích hoạt một email để thưởng cho khách hàng đã chi tiêu trên một số tiền nhất định / hoặc đã đặt một số lượng đơn hàng nhất định tại cửa hàng của bạn và bao gồm một ưu đãi tùy chỉnh.

Cài đặt quy trình làm việc

  1. Tạo một quy trình làm việc mới.
  2. Chọn gói Đơn hàng đã hoàn tất .
  3. Chọn các quy tắc Tổng đơn hàng > X hoặc Khách hàng - Tổng chi tiêu – tuỳ thuộc vào việc “người đã chi tiêu trên một số tiền nhất định” liên quan đến đơn hàng hay khách hàng nói chung.
  4. Chúng tôi khuyến nghị giới hạn độ thường xuyên lần chạy này cho khách hàng, đặc biệt nếu sử dụng quy tắc Khách hàng - Tổng chi tiêu vì một khi ngưỡng đến, quy trình làm việc sẽ chạy mỗi lần khách hàng đặt hàng. Hai quy tắc bổ sung có thể là một lựa chọn tốt để sử dụng tại đây: Quy trình làm việc - Số lần chạy cho khách hàng hoặc Quy trình làm việc - Ngày chạy cuối cùng cho khách hàng .
  5. Nhấn Thêm hành động và chọn Gửi Email và bao gồm biến {{ customer.email }} là địa chỉ email.
  6. Điền vào các trường hợp yêu cầu.
  7. Xây dựng nội dung của email. Bao gồm nội dung/ưu đãi tùy chỉnh mà bạn muốn chia sẻ với khách hàng trở lại của bạn.
  8. Nhấp vào liên kết Xem trước để xem email của bạn đảm bảo nó là đúng.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader