connect-telegram

Thưởng cho khách hàng bằng điểm khi mua các sản phẩm cụ thể

Các WooCommerce Points and Rewards plugin là cách thưởng cho sự trung thành của khách hàng và khuyến khích giao dịch lớn hơn. Tuy nhiên, WooCommerce Points and Rewards chỉ có thể thưởng điểm cho việc mua hàng, gửi đánh giá, hoặc tạo một tài khoản. AutomateWoo đề xuất một Add Points hành động mở rộng toàn bộ chức năng của WooCommerce Points and Rewards .

Ví dụ sau đây về quy trình làm việc sẽ trao điểm nếu một khách hàng đặt hàng mua ba sản phẩm cụ thể và sau đó gửi email cho họ thông báo tổng số điểm và giá trị tiền mặt của nó.

Yêu cầu tiền quyết

Thiết lập Quy trình làm việc

 1. Tạo một quy trình làm việc mới.
 2. Sử dụng Order Paid cho bước kích hoạt.
 3. Xây dựng các quy tắc cho quy trình làm việc của bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn thưởng điểm nếu đơn hàng chứa ba sản phẩm cụ thể. Để hoàn thành điều này, thêm một nhóm ba quy tắc; một cho mỗi sản phẩm.

  Để cho quy trình làm việc hoạt động như mong muốn, hãy đảm bảo những quy tắc này ở trong cùng một nhóm.

 4. Thêm hành động Customer – Add Points .
 5. Nhập số điểm sẽ được trao.
 6. Bao gồm một mô tả trong trường Event Description để giải thích lý do tặng điểm.

  Mô tả nhập ở đây sẽ xuất hiện trên trang tài khoản của khách hàng dưới log của họ.

 7. Thêm hành động Send Email .
 8. Sử dụng {{ customer.email }} trong trường To .
 9. Điền một chủ đề phù hợp vào trường Email subject .
 10. Đưa vào biến {{ customer.points }} trong Email content để thông báo cho người dùng về số điểm mới nhất và/hoặc giá trị của chúng.

  Theo mặc định, {{ customer.points }} sẽ trả lại tổng số điểm của khách hàng. Điền vào tham số định dạng để hiển thị giá trị tiền mặt: {{ customer.points | format: 'price' }}

 11. Xem trước email của bạn.
 12. Lưu quy trình làm việc của bạn.

Đó là tất cả! Quy trình làm việc này sẽ tự động trao điểm mỗi khi khách hàng mua một nhóm sản phẩm nhất định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader