connect-telegram

Sản phẩm giới hạn cho WooCommerce

Limited Edition Products for WooCommerce cho phép bạn bán các sản phẩm giới hạn số lượng trong cửa hàng WooCommerce của mình.

Cài đặt

 1. Tải file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Đi đến WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin > Choose File (đối với file đã được tải xuống).
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Cài đặt và Cấu hình

Chung

Trong phần này, bạn có thể cấu hình các cài đặt chung để kích hoạt chức năng của Limited Edition Products for WooCommerce .

General Settings

 • Để bán sản phẩm giới hạn trong cửa hàng WooCommerce của bạn, hãy kích hoạt hộp kiểm Limited Edition Products .
 • Mặc định, số lượng mua cho Sản phẩm Giới hạn sẽ được cập nhật khi đơn hàng đạt đến trạng thái Processing . Nếu bạn muốn cập nhật số lượng mua khi trạng thái đơn hàng đạt đến Completed , bạn có thể làm như vậy trong tùy chọn “Purchase Count will be Updated when the Order Status reaches” .

Display Settings

 • Để hiển thị đồng hồ đếm ngược cho sản phẩm giới hạn số lượng, kích hoạt hộp kiểm “Display Countdown Timer” .
 • Mặc định, múi giờ sẽ được hiển thị cho sản phẩm giới hạn số lượng trên trang sản phẩm. Nếu bạn muốn ẩn múi giờ, kích hoạt hộp kiểm “Hide Timezone on Product Page” .
 • Mặc định, một huy hiệu giới hạn số lượng sẽ được hiển thị trên các trang Cửa hàng và Danh mục. Nếu bạn muốn ẩn Huy hiệu, hãy vô hiệu hóa hộp kiểm “Badge” . Bạn cũng có thể tùy chỉnh Màu nền và Màu chữ cho Huy hiệu.

Custom CSS Settings

Tùy chỉnh giao diện của huy hiệu và thanh tiến trình bằng tùy chọn CSS tùy chỉnh.

Địa phương hóa

Trong phần này, bạn có thể tùy chỉnh các nhãn được hiển thị cho người dùng.

Cấu hình sản phẩm

Số lượng hàng tồn kho Sản phẩm giới hạn

 • Tạo một sản phẩm mới.
 • Điền tiêu đề và giá cho sản phẩm.
 • Đi đến tab Kho hàng và kích hoạt hộp kiểm “Manage Stock” .
 • Kích hoạt hộp kiểm “Limited Edition Product” .
 • Trong tùy chọn “Product Limitation Based on” , đặt giá trị là “Only Stock Quantity” .
 • Trong tùy chọn Stock Quantity , đặt số lượng hàng tồn kho.
 • Lưu cài đặt.

Số lượng hàng tồn kho kèm thời gian giới hạn cho Sản phẩm giới hạn

 • Tạo một sản phẩm mới.
 • Điền tiêu đề và giá cho sản phẩm.
 • Đi đến tab Kho hàng và kích hoạt hộp kiểm “Manage Stock” .
 • Kích hoạt hộp kiểm “Limited Edition Product” .
 • Trong tùy chọn “Product Limitation Based on’ , đặt giá trị là “Stock Quantity with Duration” .
 • Trong tùy chọn Date Ranges , đặt thời gian mà sản phẩm có thể được mua. Trong tùy chọn Stock Quantity , đặt số lượng hàng tồn kho.
 • Lưu cài đặt.

Sử dụng

Số lượng hàng tồn kho Sản phẩm giới hạn

 • Sau khi cấu hình sản phẩm hoàn tất, sản phẩm giới hạn số lượng sẽ sẵn sàng để mua.
 • Người dùng chỉ có thể mua một lần một sản phẩm giới hạn số lượng.
 • Một khi việc mua đã hoàn tất, thanh tiến trình sẽ cập nhật.
 • Khi tất cả các số lượng đã được mua, sản phẩm sẽ không còn sẵn sàng để mua nữa.

Số lượng hàng tồn kho kèm thời gian giới hạn cho Sản phẩm giới hạn

 • Sau khi cấu hình sản phẩm hoàn tất, Sản phẩm giới hạn số lượng sẽ sẵn sàng để mua.
 • Người dùng chỉ có thể mua một lần một sản phẩm giới hạn số lượng.
 • Một khi việc mua hoàn tất, thanh tiến trình sẽ cập nhật.
 • Khi tất cả các số lượng đã được mua hoặc đạt đến thời gian quy định, sản phẩm sẽ không còn sẵn sàng để mua.

Báo cáo

Để xem xét mua tất cả các sản phẩm giới hạn, đi đến Limited Edition Products > Reports. Trong phần này, thông tin sau sẽ được hiển thị:

 • Tên sản phẩm
 • Tổng số lượng hàng tồn kho
 • Ngày & giờ bắt đầu bán
 • Ngày & giờ kết thúc bán
 • ID đơn hàng được đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader