connect-telegram

Nhiều Tệp Đính Kèm Email

Nhiều Tệp Đính Kèm Email cho phép đính kèm thông tin phù hợp với bất kỳ email nào một cách đơn giản. Ví dụ: biểu mẫu trả hàng, điều khoản và điều kiện chung, chính sách bảo mật, v.v.

Cách hoạt động

Khi một email được gửi từ WooCommerce, plugin sẽ kiểm tra xem có bất kỳ tài liệu nào được cấu hình cho email và sẽ đính kèm chúng.

Thiết lập Tệp Đính kèm

Tệp đính kèm có thể được tải lên trong thư viện hình ảnh hoặc trực tiếp thông qua cài đặt mở rộng. Điều này cũng cho phép bạn sử dụng các tệp đính kèm này trên phần của trang web của bạn. Chúng tôi giả sử rằng bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin trong môi trường WordPress của bạn và bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng Admin. Một khi bạn đã đăng nhập vào phía sau của WordPress, bạn có thể tìm thấy trang dưới Trên trang này, bạn có thể thêm nhiều ‘tệp đính kèm’. Mỗi tệp đính kèm có thể được kết nối với nhiều email. Nhấp vào “Thêm Tệp Đính kèm”, nhóm đầu tiên của bạn sẽ được tạo.

  • Giờ đây bạn cần tải lên hoặc chọn một tệp.
  • Cũng chọn Emails mà bạn muốn đính kèm để được gửi đi.

Thêm nhiều tệp đính kèm

Nếu bạn muốn thêm nhiều tệp đính kèm vào một email, bạn có thể tạo một nhóm tệp đính kèm bổ sung bằng cách nhấp vào “Thêm Tệp Đính kèm”, Xem ví dụ bên dưới

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi & Hỗ trợ

Thông tin nào đang thiếu trong tài liệu này? Bạn vẫn còn câu hỏi và cần hỗ trợ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader