connect-telegram

Kiểm tra xem Cổng Thanh toán Hỗ trợ Hoàn tiền, Đăng ký hoặc Đặt hàng trước

Kiểm tra xem một cổng thanh toán có hỗ trợ refunds , subscriptions hoặc pre-orders bằng cách xem mã của cổng thanh toán.

Note: Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/templates và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một WooExpert hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Ví dụ về Simplify Commerce

Trong trường hợp này, bạn nên tìm kiếm $this->supports , như được hiển thị trong ví dụ dưới đây từ cổng thanh toán Simplify Commerce:

class WC_Gateway_Simplify_Commerce extends WC_Payment_Gateway {  /**   * Constructor */ public function __construct() {    $this->id         = 'simplify_commerce';    $this->method_title    = __( 'Simplify Commerce', 'woocommerce' );    $this->method_description = __( 'Take payments via Simplify Commerce - uses simplify.js to create card tokens and the Simplify Commerce SDK. Requires SSL when sandbox is disabled.', 'woocommerce' );    $this->has_fields     = true;    $this->supports      = array(      'subscriptions',      'products',      'subscription_cancellation',      'subscription_reactivation',      'subscription_suspension',      'subscription_amount_changes',      'subscription_payment_method_change',      'subscription_date_changes',      'default_credit_card_form',      'refunds',      'pre-orders'    );

Nếu bạn không tìm thấy $this->supports , có nghĩa là cổng thanh toán không chấp nhận hoàn tiền, đăng ký hoặc đặt hàng trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader