connect-telegram

Kích hoạt Thanh toán Trên Một Trang

Cashier là một plugin tối ưu hóa thanh toán WooCommerce all-in-one. Bạn có thể thiết lập thanh toán trên một trang, thanh toán trực tiếp với nút Mua Ngay , chỉnh sửa trường thanh toán và các tăng cường khác.

Tài liệu này giải thích làm thế nào bạn có thể tạo các trang đặc biệt hoặc chuyển bất kỳ trang nào thành trang thanh toán một trang tại cửa hàng WooCommerce của bạn. Khách hàng có thể thêm hoặc xóa sản phẩm, điền thông tin thanh toán và chi tiết thanh toán…tất cả từ một trang duy nhất.

Không cần đến các trang và màn hình khác nhau. Tiết kiệm thời gian lớn cho người dùng và giảm bỏ cuộc cho bạn.

Ba cách sử dụng thanh toán trên một trang

Plugin Cashier cho phép bạn kích hoạt thanh toán trên một trang cho:

  • Sản phẩm được chọn trước
  • Id sản phẩm
  • Danh mục sản phẩm

Bạn có thể kích hoạt thanh toán trên một trang cho sản phẩm đơn giản, sản phẩm biến thể (bao gồm các biến thể) và gói dịch vụ.

Bạn có sự linh hoạt để kích hoạt / vô hiệu hóa tùy chọn thanh toán trên một trang bất cứ lúc nào theo yêu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader