connect-telegram

Khuyến khích mua hàng lần thứ hai từ những người mua hàng lần đầu với sản phẩm/dịch vụ bổ sung

Khuyến khích mua hàng lần thứ hai từ những người mua hàng lần đầu với sản phẩm/dịch vụ bổ sung

Tình huống sử dụng

Kích hoạt một email để khuyến khích mua hàng lần thứ hai từ first time buyers bằng cách hiển thị cho họ các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung tùy thuộc vào những gì họ đã mua.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập quy trình công việc

  1. Tạo một quy trình công việc mới.
  2. Chọn Hoàn thành đơn hàng trigger.
  3. Chọn Đơn hàng là Khách hàng đầu tiên = Có rule
  4. Nhấp vào Thêm hành động và chọn Gửi Email và bao gồm biến {{ customer.email }} as the email address.
  5. Điền vào các trường bắt buộc.
  6. Soạn nội dung của email. Bao gồm các mục bán chéo bằng cách thêm vào các biến {{ order.cross_sells }} or {{ order.related_products }} variables.
  7. Nhấp vào liên kết Xem trước để xem trước email của bạn và đảm bảo nó là chính xác.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader