connect-telegram

Hiển thị danh mục lọc trên mẫu Tạp chí

Yêu cầu

  • Phiên bản Canvas 5.7.0+

Tệp cần chỉnh sửa

Nếu bạn muốn chỉ hiển thị một danh mục hoặc một số danh mục trên Mẫu Tạp chí, bạn có thể chỉnh sửa loop-magazine.php tệp trên dòng 17 nơi nó ghi: $args = woo_get_magazine_query_args();$query = new WP_Query( $args );

Chỉ hiển thị một danh mục

Để chỉ hiển thị một danh mục, bạn có thể thay đổi thành: $args = woo_get_magazine_query_args();$args['category_name'] = 'uncategorized';$query = new WP_Query( $args ); Trong đó ‘uncategorized’ = tên danh mục bạn muốn sử dụng.

Loại trừ nhiều danh mục

Để loại trừ một hoặc nhiều danh mục khỏi việc hiển thị, bạn có thể thay đổi thành: $args = woo_get_magazine_query_args();$args['cat'] = '-1,-34';$query = new WP_Query( $args ); Trong đó ‘-1,-34’ nói với mẫu không(-) hiển thị bài viết từ các danh mục có ID là ‘1’ và ’34’, tương ứng.Để biết thêm thông tin về Query $args, vui lòng truy cập WordPress Codex tại đây: Các tham số của WP Query Category .Xin lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một chủ đề con khi làm việc với các tùy chỉnh như thế này để dễ dàng cập nhật chủ đề trong tương lai và theo dõi những thay đổi bạn đã thực hiện. Vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi về các thực hành tốt nhất khi tạo chủ đề con tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader