connect-telegram

Gói thành viên cho WooCommerce – Hạn chế mua sản phẩm

Bạn có thể hạn chế người dùng từ việc mua sản phẩm trên trang web. Chỉ những người dùng có Gói thành viên cụ thể mới có thể mua các sản phẩm bị hạn chế.

Tạo Gói thành viên bằng cách theo các bước trong Creating Membership Plan

Trong Product Restrictions” tab,

Nhấp vào “Add Rule” nút để tạo một quy tắc mới cho hạn chế sản phẩm.

Đưa ra tiêu đề cho quy tắc cho sự tham khảo của bạn.

Chọn loại sản phẩm(sản phẩm/danh mục) mà bạn muốn hạn chế trong Product Type” tùy chọn. Dựa trên lựa chọn của bạn, tìm kiếm và chọn sản phẩm/danh mục trong “Select Products hoặc “Select Categories trường. Nếu trường được để trống, sẽ áp dụng các hạn chế cho tất cả các sản phẩm/danh mục theo lựa chọn của bạn.

Trong “Restriction Type” tùy chọn, chọn Alternate content nếu bạn muốn hiển thị nội dung khác cho người dùng ngoài hạn chế mua sản phẩm( Note: Bạn có thể tùy chỉnh nội dung thay thế trong Membership Suite > Settings > Messages > Alternate Content > Alternate Content for Product Restrictions ) và chọn “Page” hoặc “Popup” trong “Show Alternate Content In” tùy chọn để hiển thị nội dung trong trang/pop-up theo yêu cầu của bạn. Chọn Not purchasable để chỉ hạn chế người dùng từ việc mua sản phẩm mà không hiển thị bất kỳ thông tin bổ sung nào. Chọn “Redirection” nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng đến một trang khác. Đưa ra URL chuyển hướng trong “Redirection URL” trường.

Sử dụng “Hide Price” , “Hide Description” “Hide Short Description” tùy chọn bạn sẽ có thể hiển thị hoặc ẩn giá sản phẩm, mô tả và mô tả ngắn gọn tương ứng.

Theo mặc định, người dùng có quyền truy cập vào nội dung bị hạn chế ngay lập tức sau khi trở thành thành viên. Nếu bạn muốn cấp quyền truy cập chỉ sau một thời gian chờ, sau đó trong “Give Purchase Access” tùy chọn, chọn “After specific duration of becoming member” và chọn thời gian chờ trong “Give Purchase Access After” tùy chọn. Nếu bạn muốn cung cấp quyền truy cập chỉ sau thời gian dùng thử, sau đó chọn “After trial” .

Luồng công việc

Người dùng muốn mua một Gói thành viên có thể làm như vậy bằng cách truy cập vào Membership Products trang và mua một Gói thành viên theo sở thích của họ.

Một khi Gói thành viên được mua, người dùng sẽ nhận được quyền truy cập vào nội dung bị hạn chế. Người dùng cũng có quyền được giảm giá(nếu được cấu hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader