connect-telegram

Địa Chỉ Tự Động Hoàn Thiện Cho WooCommerce-3

1. Phạm vi của tài liệu

Address autocomplete là một plugin cho phép chúng tôi đồng bộ với google maps location detector tại checkout trang. Giả sử nếu ai đó chọn vị trí từ bản đồ google, hệ thống sẽ tự động lấy các trường địa chỉ liên quan và phản ánh vào các trường Địa chỉ, Quốc gia, Thành phố, Quận và Mã bưu chính. Bạn không cần phải điền thủ công vào các trường này. Hơn nữa, nếu bạn gõ một vài từ của một vị trí hoặc mã bưu chính, hệ thống sẽ đưa ra danh sách các vị trí liên quan.

.Danh sách các tính năng của WC Tự Động Hoàn Thiện Địa chỉ

  1. Gợi ý Địa chỉ
  2. Chọn vị trí từ con trỏ bản đồ google
  3. Quốc gia, Thành phố, Mã bưu chính sẽ được phát hiện tự động
  4. Có thể sao chép địa chỉ thanh toán vào địa chỉ giao hàng bằng cách click vào dấu kiểm

3. Những người tham gia hệ thống

< bảng style =”width:100%” > < tr > < th > Họ < /th > < th > Tên < /th > < th > Tuổi < /th > < /tr > < tr > < td > Jill < /td > < td > Smith < /td > < td > 50 < /td > < /tr > < tr > < td > Eve < /td > < td > Jackson < /td > < td > 94 < /td > < /tr > < /table >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader