connect-telegram

Đặt các lớp Yoga sau khi mua trước 10 buổi (Sử dụng Smart Coupons và Min/Max Quantities)

Đặt các lớp Yoga sau khi mua trước 10 buổi (Sử dụng Smart Coupons và Min/Max Quantities)

Kịch bản

Bạn có một phòng tập yoga và muốn cung cấp tùy chọn mua trước 10 buổi với mức giảm giá 10%. Khách hàng sau đó có thể đặt tối đa 10 buổi yoga bất kỳ thời gian nào bằng cách sử dụng phiếu giảm giá họ nhận được sau khi mua sản phẩm Mua Trước 10 Buổi Yoga.

Sản phẩm được sử dụng

WooCommerce Bookings WooCommerce Smart Coupons WooCommerce Min/Max Quantities

Thiết lập và Cấu hình

Tạo lớp yoga

Thiết lập lớp yoga như bạn muốn bất kỳ sản phẩm Bookings nào khác thông qua Products > Add new . Dưới đây là cách nhìn của sản phẩm demo này:

Tạo phiếu giảm giá

Bắt đầu bằng cách tạo một phiếu giảm giá mới thông qua WooCommerce > Coupons : Các phần sau đây trên General là đặc biệt quan trọng:

  • Percentage discount cho phép bạn đặt mức giảm giá cho sản phẩm đã chọn. Trong trường hợp này, nó cần phải là 100 vì chúng tôi cần cung cấp một mức giảm giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader