connect-telegram

Chức năng

Groups_WS_Membership_Shortcodes::groups_woocommerce_memberships( $atts, $content = null )

Hiển thị thông tin thành viên nhóm có thời hạn cho người dùng hiện tại. Đây là phương thức xử lý cho groups_woocommerce_memberships shortcode. Bộ lọc groups_woocommerce_show_membership có thể được sử dụng để chỉnh sửa cách thông tin thành viên được hiển thị.Tham số:The $atts parameter is an mảng and allows the following options to be passed:

 • "exclude" – Nhóm được loại trừ, một chuỗi liệt kê tên nhóm phân cách bằng dấu phẩy. Mặc định, nhóm “Đã đăng ký” sẽ bị loại trừ.
 • "show_count" – Có hiển thị số lượng thành viên hay không, được kích hoạt theo mặc định. Sử dụng "no" hoặc false để vô hiệu hóa.
 • "count_0" – Văn bản hiển thị khi không có thành viên nào.
 • "count_1" – Văn bản hiển thị khi người dùng có một thành viên.
 • "count_n" – Văn bản được hiển thị khi người dùng có nhiều hơn một thành viên.

Tham số $content không được sử dụng.Return: chuỗi Thông tin thành viên HTML đã hiển thị.

Groups_WS_Subscriptions_Shortcodes::groups_woocommerce_subscriptions_table( $atts, $content = null )

Hiển thị một bảng cho thấy các đăng ký của người dùng. Đây là phương thức xử lý cho groups_woocommerce_subscriptions_table shortcode. Tham số $atts được mong đợi sẽ được truyền dưới dạng mảng và nhận các tùy chọn sau:

 • "status" string – Trạng thái đăng ký để bao gồm đăng ký, mặc định là "active" . Có thể là danh sách phân tách bằng dấu phẩy hoặc * cho tất cả các đăng ký.
 • "user_id" int – ID người dùng để liệt kê đăng ký. Mặc định là ID của người dùng hiện tại.
 • "show_count" boolean|string – Có hiển thị số lượng đăng ký hay không, được bật theo mặc định, false hoặc "no" để vô hiệu hóa.
 • "count_0" string – Văn bản hiển thị khi không có đăng ký nào để hiển thị, mặc định là “Không có đăng ký.”
 • "count_1" string – Văn bản hiển thị khi có một đăng ký để hiển thị, mặc định là “Một đăng ký.”
 • "count_n" string – Văn bản hiển thị cho nhiều hơn một đăng ký để hiển thị, mặc định là “%d đăng ký.” nơi %d là phần tử giữ chỗ được sử dụng để hiển thị số lượng đăng ký
 • "show_table" boolean|string – Có hiển thị bảng đăng ký hay không. Được kích hoạt theo mặc định, false hoặc "no" để vô hiệu hóa.
 • "columns" string – Một tổng hợp các cột bảng được phân cách bằng dấu phẩy để bao gồm trong đầu ra. Các cột được nhận dạng là “status”, “title”, “start_date”, “expiry_date”, “end_date”, “trial_expiry_date”, “groups” và “order_id”.
 • "exclude_cancelled_after_end_of_prepaid_term" boolean|string – vô hiệu hóa theo mặc định, sử dụng true hoặc “yes” để kích hoạt
 • "include_cancelled_orders" boolean|string – vô hiệu hóa theo mặc định, sử dụng true hoặc "yes" để kích hoạt
 • "include_refunded_orders" boolean|string – vô hiệu hóa theo mặc định, sử dụng true hoặc "yes" để kích hoạt

Tham số $content không được sử dụng.Return: chuỗi Thông tin thành viên dựa trên đăng ký HTML đã hiển thị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader