connect-telegram

Chi phí hàng bán cho WooCommerce

Cài đặt và Cấu hình

Sử dụng

Thêm Chi phí Sản phẩm

Bạn có thể thêm chi phí sản phẩm từ:

  • Trang Chỉnh sửa Sản phẩm
  • Nhập từ CSV
  • Quy tắc Toàn cục

Thêm chi phí từ trang sản phẩm

Chỉnh sửa bất kỳ sản phẩm nào để thêm chi phí của nó. Đối với sản phẩm biến thể, bạn có thể thêm chi phí từ Product data > Variations . Mỗi biến thể có thể có một chi phí khác nhau. Khi thêm chi phí trên trang sản phẩm, bạn có thể chọn để khóa chi phí này. Một khi khóa, chi phí này sẽ không cập nhật thông qua quy tắc toàn cục và nhập từ CSV nhưng chỉ từ màn hình dữ liệu sản phẩm.

Thêm chi phí bằng cách nhập từ CSV

Đi đến WooCommerce > Cost of Goods > Import để tải xuống định dạng file CSV được định nghĩa trước. Khi tệp đã sẵn sàng, bạn có thể chọn và nhập tệp để cập nhật chi phí hàng loạt.

Example CSV file format: Cột đầu tiên bao gồm id sản phẩm, cột thứ hai là cho tên sản phẩm và cột thứ 3 là chi phí sẽ được điền vào các trang sản phẩm. Xin lưu ý rằng cột đầu tiên và cột thứ 3 là bắt buộc cho việc nhập từ CSV.

Thêm chi phí từ quy tắc toàn cục

Sử dụng quy tắc toàn cục, bạn có thể thêm chi phí hàng loạt cho các sản phẩm và danh mục được chọn. Chi phí có thể là một số cố định hoặc phần trăm của giá sản phẩm hiện tại. Điều này hữu ích khi bạn muốn xác định chi phí của mình từ giá sản phẩm hiện tại.

Báo cáo Bán hàng và Lợi nhuận

Báo cáo bán hàng và lợi nhuận cho thấy một hình ảnh rõ ràng về biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm và tổng hợp trong khoảng thời gian đã chọn. Bạn có thể lọc báo cáo theo sản phẩm và danh mục.

Báo cáo Kho hàng và Lợi nhuận tiềm năng

Báo cáo kho và lợi nhuận cho thấy giá trị kho hiện tại và lợi nhuận tiềm năng. Bạn có thể lọc báo cáo theo sản phẩm và danh mục.

Lợi nhuận trên Trang Đặt hàng

Phần mở rộng thêm 2 cột mới để hiển thị chi phí và lợi nhuận trên trang chi tiết đơn hàng mặc định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader