Vô hiệu hóa bảng phong cách mặc định

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/template và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cần thêm code vào file functions.php của theme con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Xin đừng thêm code tùy chỉnh trực tiếp vào file functions.php của theme cha vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme.

Vô hiệu hóa tất cả bảng phong cách

WooCommerce đưa vào hàng đợi 3 bảng phong cách theo mặc định. Bạn có thể vô hiệu hóa tất cả chúng với đoạn mã dưới đây:

Đây là quá trình được khuyến nghị nếu bạn đang xây dựng một theme tùy chỉnh. Loại bỏ bảng phong cách mặc định của WooCommerce và đưa bảng phong cách của bạn vào hàng đợi sẽ bảo vệ bạn trong quá trình cập nhật WooCommerce core.

Vô hiệu hóa bảng phong cách cụ thể

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa bảng phong cách cụ thể (ví dụ, nếu bạn không muốn bao gồm bảng phong cách cho di động), bạn có thể sử dụng:

Sau đó đưa bảng phong cách của bạn vào hàng đợi như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader