Tùy chỉnh breadcrumb WooCommerce

Tùy chỉnh breadcrumb WooCommerce

Đây là Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã mẫu /template và giải quyết các xung đột tiềm ẩn, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cần thêm mã vào tệp functions.php của child theme hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như Plugin Code snippets . Xin đừng thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của parent theme vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme.

Thay đổi văn bản ‘Trang chủ’

Hữu ích nếu bạn muốn thay đổi văn bản trang chủ. Đối với theme Storefront , bạn cần tăng độ ưu tiên thực thi:

add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'wcc_change_breadcrumb_home_text', 20 );

Thay đổi dấu phân cách breadcrumb

Hữu ích nếu bạn muốn thay đổi dấu phân cách breadcrumb. Đối với theme Storefront , bạn cần tăng độ ưu tiên thực thi:

add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'wcc_change_breadcrumb_delimiter', 20 );

Thay đổi tất cả mọi thứ

Hữu ích nếu bạn muốn thay đổi một số mặc định của breadcrumb. Đối với theme Storefront , bạn cần tăng độ ưu tiên thực thi:

add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'jk_woocommerce_breadcrumbs', 20 );

Thay đổi liên kết trang chủ thành URL khác

Đối với theme Storefront , bạn cần tăng độ ưu tiên thực thi:

add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'woo_custom_breadrumb_home_url', 20 );

Xóa breadcrumbs

Hầu hết các theme có thể sử dụng điều này: Đối với theme Storefront , sử dụng điều này: Nếu bạn muốn sử dụng mã CSS để ẩn breadcrumbs, hãy sử dụng mã này: .woocommerce-breadcrumb {visibility:hidden;}

Sử dụng theme Woo

Nếu bạn đang sử dụng theme Woo, breadcrumbs đã được xóa và thay thế bằng hàm breadcrumb WooFramework. Để xóa breadcrumbs trong theme Woo, cần thêm điều sau đây. Lưu ý rằng điều này xóa breadcrumbs trên toàn bộ site, không chỉ trên các trang WooCommerce: Nếu bạn muốn xóa breadcrumbs trên các trang WooCommerce khi sử dụng theme Woo, hãy sử dụng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader