connect-telegram

Trường hợp sử dụng đăng ký: Mua hàng doanh nghiệp

Kịch bản

Bạn đang bán nội dung tin tức ngành công nghiệp mà bạn phân phối hàng tháng cho các chuyên gia trong ngành của bạn. Một số công ty đã tiếp cận bạn về việc đăng ký một số nhân viên của họ để nhận nội dung của bạn.

Products Used for this Use Case

Setup and Configuration

Install Gifting for WooCommerce Subscriptions.

  1. Tải xuống phần mở rộng từ WooCommerce dashboard của bạn.
  2. Đi tới Plugins > Add New > Upload và chọn tệp ZIP bạn vừa tải xuống.
  3. Nhấp vào Cài đặt ngay, sau đó kích hoạt.

Configure the plugin to use wording more suited to the corporate purchasing use case.

  1. Đi tới: WooCommerce > Settings > Subscriptions .
  2. Cuộn xuống Gifting Subscriptions .
  3. Chỉnh sửa cài đặt văn bản hộp kiểm Gifting, đặt nó thành một cái gì đó giống như “ Mua cho một nhân viên
  4. Lưu thay đổi.

Quan điểm của người mua doanh nghiệp

Khách hàng của bạn hiện có thể mua nội dung tin tức ngành công nghiệp của bạn cho chính họ và nhân viên của họ. Bằng cách mua đăng ký cho Jane, John, và chính họ, khách hàng của bạn, Jane, và John có thể quản lý đăng ký cá nhân của họ từ trang Tài khoản của họ nơi họ cũng có thể tải xuống nội dung của bạn.

Quan điểm của nhân viên (Người nhận)

Vì John không có tài khoản với cửa hàng của bạn, một tài khoản sẽ được tự động tạo để anh ta có thể quản lý đăng ký. John sẽ nhận được một email về các giao dịch mua hàng được thực hiện cho anh ta và một email với các chi tiết đăng nhập tài khoản. Lần đầu tiên John đăng nhập, anh ấy sẽ được yêu cầu điền một số chi tiết tài khoản nơi anh ấy có thể thay đổi mật khẩu của mình. Khi tài khoản của anh đã được thiết lập, anh có thể xem và quản lý đăng ký của mình từ trang My Account > View Subscription của mình.  Anh ta cũng có thể tải xuống bản sao số hóa của các mục tin tức ở đây.

Câu hỏi và phản hồi

Có câu hỏi trước khi bạn mua? Please fill out this pre-sales form. Đã mua và cần một số hỗ trợ? Get in touch with a Happiness Engineer qua Trung tâm hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader