Trình tạo Biểu mẫu Đăng ký Tùy chỉnh

Trình tạo Biểu mẫu Đăng ký Tùy chỉnh

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Đi đến WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin. Choose file cho tệp bạn đã tải xuống.
  3. Install Now Activate Plugin .

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Thiết lập & Cấu hình

Tiêu đề và chủ đề email có thể được tùy chỉnh từ WooCommerce > Settings > Emails . Tiện ích mở rộng cung cấp 3 mẫu email khác nhau:

  • Người dùng mới đăng ký – Quản trị viên
  • Chấp thuận Người dùng mới – Khách hàng
  • Tài khoản mới bị từ chối – Khách hàng

Cài đặt reCaptcha:

Các trường reCaptcha yêu cầu các khóa duy nhất để có thể hiển thị đúng. Bạn có thể thêm Google reCaptcha từ WooCommerce > Settings > Registration Forms . Tiện ích mở rộng hỗ trợ V2 reCaptcha khóa duy nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader