connect-telegram

Tìm ID của danh mục sản phẩm

Tìm ID của danh mục sản phẩm

Một số shortcode của WooCommerce yêu cầu ID của danh mục để hiển thị một danh sách các danh mục. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại Shortcodes incluidos con WooCommerce (bài viết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).Để tìm ID của danh mục sản phẩm:

    1. Ve a : Productos> Categorías.
  1. Pasa el cursor trên tên của một danh mục.
  2. Chọn categoría hoặc Editar .
  3. Busca URL của trang. Ví dụ: phần tag_ID=16 nơi 16 là ID của danh mục.

  • Để tìm ID của một sản phẩm, hãy xem Sản phẩm trong danh sách shortcodes de WooCommerce (bài viết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).
  • Để tìm ID của một đơn hàng, hãy xem ID de pedido de WooCommerce (bài viết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader