Tìm ID của Danh mục Sản phẩm

Tìm ID của Danh mục Sản phẩm

Một số shortcodes của WooCommerce cần ID của danh mục để hiển thị danh sách các danh mục. Thêm thông tin tại Shortcodes incluídos no WooCommerce .

Để tìm ID của danh mục sản phẩm:

  1. Đi tới: Produtos > Categorias .
  2. Passe o mouse về nome de uma categoria .
  3. Selecione a categoria hoặc nhấp vào Editar .
  4. Encontre the URL da página . Ví dụ: Phần tag_ID=62 , nơi 62 là ID của danh mục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader