connect-telegram

Tích hợp với Product Add-Ons

Tích hợp với Product Add-Ons

WooCommerce Bookings tương thích với Product Add-Ons (được bán riêng). Khi được sử dụng cùng nhau, bạn có thể tạo các biểu mẫu đặt hàng mạnh mẽ hơn với các tùy chọn bổ sung. Cấu hình các tiện ích mở rộng cho các sản phẩm có thể đặt hàng giống như các loại sản phẩm khác, ngoại trừ las opciones de las extensiones . Cả WooCommerce Bookings và Product Add-Ons cần phải được cài đặt và kích hoạt.

  1. Làm theo hướng dẫn để crear un producto reservable .
  2. Đi đến Add-ons trong Dữ liệu sản phẩm.
  3. Chọn Add Field (Añadir campo) . Sẽ xuất hiện một cửa sổ với các trường của tiện ích mở rộng (bước tiếp theo).
  4. Chọn Checkboxes (Casillas de verificación) trong menu xổ xuống Tipo .
  5. Selecciona nếu bạn muốn nhân mức phí với số lượng người đặt hàng hoặc số lượng khối được đặt.
  6. Add Option (Añadir opción ).

Việc ra mắt Bookings 1.5 đã bao gồm integración del calendario de Google với thông tin từ Product Add-On.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader