connect-telegram

Thu hút khách hàng trở lại cửa hàng của bạn bằng cách quảng cáo sản phẩm mới của bạn

Thu hút khách hàng trở lại cửa hàng của bạn bằng cách quảng cáo sản phẩm mới của bạn

Trường hợp sử dụng

Quy trình này sẽ kích hoạt một email để khuyến khích khách hàng trở lại cửa hàng của bạn bằng cách cho họ xem sản phẩm mới nhất của bạn.

Thiết lập quy trình

  1. Tạo một quy trình mới.
  2. Chọn trigger Customer Win Back
  3. Nhập biến mà bạn muốn sử dụng cho Minimum days since purchase Maximum days since purchase để xác định khi nào một khách hàng được xem là không hoạt động.
  4. Click Add Action và chọn Send Email và bao gồm biến {{ customer.email }} là địa chỉ email.
  5. Điền vào các trường yêu cầu.
  6. Soạn nội dung của email. Điền vào biến {{ shop.products | type: 'recent' }} để bao gồm các sản phẩm mới nhất của bạn.
  7. Click vào liên kết Preview để xem trước email của bạn để đảm bảo rằng nó đúng.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader