Thiết lập Chi phí Hàng hóa

Plugin Thu ngân cho WooCommerce cho phép bạn theo dõi tổng lợi nhuận và chi phí hàng hóa đã bán bằng cách thêm trường Chi phí Hàng hóa vào sản phẩm đơn giản và biến thể.

Chi phí cho mỗi mặt hàng và đơn hàng được tính toán tự động khi thanh toán.

Thiết lập và Cấu hình

Bạn có thể thêm chi phí vào sản phẩm của mình khi chỉnh sửa chúng. Chi phí này chỉ là chi phí sản xuất hàng hóa, và không bao gồm thuế hoặc phí vận chuyển.

Plugin thêm một trường, Chi phí Hàng hóa cho sản phẩm đơn giản và biến thể.

Sản phẩm đơn giản

Đi tới WooCommerce > Sản phẩm. Chọn một sản phẩm và dưới thẻ Chung, bạn cần nhập chi phí hàng hóa.

Thiết lập Chi phí Hàng hóa trong Sản phẩm đơn giản – Thu ngân

Sản phẩm biến thể

Đối với sản phẩm biến thể, bạn có thể nhập một chi phí mặc định duy nhất cho tất cả các biến thể hoặc nhập chi phí cho từng biến thể.

Thiết lập Chi phí Hàng hóa trong Sản phẩm biến thể – Thu ngân

Thiết lập Chi phí Hàng hóa trong biến thể sản phẩm – Thu ngân

Thống kê Chi phí Hàng hóa

Bảng lợi nhuận của sản phẩm

Bảng lợi nhuận trong sản phẩm – Thu ngân

Bảng lợi nhuận của đơn hàng

Bảng lợi nhuận trong đơn hàng – Thu ngân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader