connect-telegram

Theo dõi Google Analytics

Theo dõi Google Analytics

Một cách tuyệt vời để đo lường hiệu suất của chiến dịch Giới thiệu bạn bè của bạn là sử dụng Theo dõi UTM Google Analytics . Bạn có thể thiết lập điều này bằng cách thêm một số tham số vào các URL trong các cài đặt Giới thiệu bạn bè.

Ví dụ, bạn có thể thêm các tham số sau vào URL chia sẻ trên mạng xã hội: ?utm_source=social&utm_campaign=refer-a-friend&utm_medium=referral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader