Thêm/Sửa Đổi Các Trạng Thái

Thêm/Sửa Đổi Các Trạng Thái

Đây là Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với việc lập trình và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn WooExpert hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi .

Thêm mã vào tệp functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề mẹ của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề. Thêm hoặc sửa đổi trạng thái vận chuyển trong WooCommerce. Lưu ý: Bạn must thay thế cả hai trường hợp của XX bằng mã quốc gia của bạn. Điều này có nghĩa là mỗi id trạng thái trong mảng phải có hai chữ cái mã quốc gia của bạn trước số bạn gán cho trạng thái.

xem thô wc-add-modify-states.php được lưu trữ với ❤ bởi GitHub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader