Thêm hình ảnh và thư viện hình ảnh cho sản phẩm

Hình ảnh được đo và xác định bằng pixel, ví dụ 800 x 800 pixel. Lưu ý rằng số đầu tiên tướng ứng với chiều rộng và số thứ hai tương ứng với chiều cao. Chúng tôi khuyên bạn nên tổ chức hình ảnh của bạn trong một thư mục ngoại tuyến và lưu một bản sao lưu trong trường hợp bạn cần sử dụng nó trong tương lai hoặc nếu bạn chỉnh sửa một hình ảnh một cách không may mắn và muốn quay lại bản gốc.

Loại hình ảnh

WooCommerce sử dụng ba loại hình ảnh sản phẩm ở các vị trí khác nhau và cho các mục đích khác nhau:

  • Images des produits uniques : Đây là những hình ảnh lớn nhất. Chúng được sử dụng như hình ảnh chính trên trang chi tiết của một sản phẩm cá nhân.
  • Images du catalogue : Những hình ảnh này có kích thước vừa. Chúng xuất hiện trong các vòng lặp sản phẩm như trang Shop, các trang danh mục sản phẩm, các sản phẩm liên quan, các sản phẩm gợi ý và các bán hàng chéo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader