connect-telegram

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang

Đây là Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/nguyên mẫu và việc giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn chuyên gia WooExpert hoặc lập trình viên để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Thêm mã vào tệp functions.php của chủ đề con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề cha, vì nó sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề. Sử dụng mã sau để thay đổi số lượng sản phẩm WooCommerce hiển thị trên mỗi trang. Điều này đòi hỏi bạn phải hiển thị trang cửa hàng, có thể tìm thấy trong chế độ xem tùy chỉnh dưới WooCommerce > Product catalog đặt thành “Hiển thị sản phẩm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader