connect-telegram

Thay đổi địa chỉ email PayPal với các đăng ký hiện tại

Thay đổi địa chỉ email PayPal với các đăng ký hiện tại

Nếu bạn có các đăng ký hiện tại với PayPal, bạn vẫn có thể thay đổi địa chỉ email PayPal của mình; tuy nhiên, bạn cần thay đổi cả email được sử dụng trong WooCommerce và địa chỉ chính với PayPal.Vui lòng lưu ý, you can not change to the email address in WooCommerce to use the email address of a different PayPal account. You must update the email address used on the PayPal account instead of using a new account . Thay đổi email tài khoản PayPal trong WooCommerce sẽ ngắt kết nối giữa PayPal và WooCommerce Subscriptions cho tất cả các đăng ký đã tạo bằng tài khoản PayPal cũ.Để thay đổi địa chỉ email được sử dụng tại PayPal, vui lòng làm theo bài viết của PayPal về thay đổi địa chỉ email của bạn . Hãy chắc chắn đặt địa chỉ email mới là primary email.Để thực hiện thay đổi trong WooCommerce:

  1. Đi tới: WooCommerce > Settings > Checkout > PayPal .
  2. Nhập email mới trong cả PayPal Email Receiver Email trường.
  3. Lưu các thay đổi.

new-paypal-email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader