connect-telegram

Taxonomies và Post Types đã càĩ đặt

Taxonomies và Post Types

Hai khối xây dựng chính trong môi trường WordPress là taxonomies post types .

 • Taxonomy. Một nhóm của các post types, chẳng hạn như các thể loại và thẻ.
 • Post types. Với post types, WordPress tạo ra một sự phân biệt trong các loại nội dung khác nhau. Ví dụ, theo mặc định WordPress có các post types khác nhau cho “posts”, “pages”, “media”, v.v.

Taxonomies và Post Types của WooCommerce

WooCommerce tạo ra một vài post type khác nhau và một vài taxonomies để nhóm những post types đó.

WooCommerce cài đặt các post types và taxonomies sau đây — các cấp độ đầu tiên là post types, và các cấp độ thứ hai là taxonomies cho post type cấp đầu tiên của họ.

 • Sản phẩm: product
  • Thể loại sản phẩm: product_cat
  • Thẻ sản phẩm: product_tag
  • Biến thể sản phẩm: product_variation (chúng được ẩn khỏi UI)
  • Hiển thị sản phẩm: product_visibility
 • Đơn hàng của cửa hàng: shop_order
  • Trạng thái đơn hàng: shop_order_status
  • Hoàn tiền đơn hàng: shop_order_refund
 • Phiếu giảm giá của cửa hàng: shop_coupon
 • Webhook của cửa hàng: shop_webhook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader