Tạo hồ sơ FTP cho WooCommerce Nhập khẩu và Xuất khẩu

Import Export Suite for WooCommerce giúp bạn tự động hóa tất cả các việc xuất khẩu và nhập khẩu qua FTP profiles schedules . Để khởi tạo plugin, tải xuống, cài đặt và kích hoạt nó.

Tạo hồ sơ FTP

Để tạo một hồ sơ FTP:

 • Điều hướng qua WooCommerce > Import Export Suite > Settings > FTP settings .
 • Nhấp vào Add new và điền vào các chi tiết.
 • Nhấp vào Test FTP Save settings .
 • Có một quy định để Abort FTP testing nếu cần.
 • Một người có thể Edit Delete các hồ sơ dưới FTP profiles .

Hồ sơ FTP này có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Sử dụng hồ sơ FTP trong quá trình nhập khẩu

Để nhập khẩu bằng FTP:

 • Truy cập đến WooCommerce > Import Export Suite > Import.
 • Chọn post type import method .
 • Chọn FTP từ phần Import from và điền vào chi tiết.
 • Ở bước tiếp theo, map các cột nhập khẩu và sử dụng advanced các tùy chọn.
 • Nhấp vào Import để hoàn tất. Bạn cũng có thể schedule quá trình nhập khẩu.

Sử dụng hồ sơ FTP trong quá trình xuất khẩu

Để xuất khẩu bằng FTP:

 • Đi đến WooCommerce > Import Export Suite > Export.
 • Chọn post type export method .
 • Ở bước tiếp theo, Filter data > Map and reorder các cột.
 • Khi đến bước 5, chọn Yes cho tùy chọn Enable FTP .
 • Bây giờ, chọn hồ sơ FTP, chỉ định đường dẫn và nhấp vào Schedule .

Các loại lịch biểu cron

Plugin hỗ trợ hai loại lịch biểu khác nhau:

 1. WordPress Cron: Khi có một lượt truy cập, WordPress Cron sẽ kiểm tra xem thời gian/ngày có sau các sự kiện được lên lịch không, nếu có- nó sẽ kích hoạt các sự kiện đó.
  • lên lịch công việc của bạn vào thời gian được chỉ định.
  • phụ thuộc vào khách truy cập trang web của bạn.
 2. Server Cron: Bạn có thể cần kích hoạt URL mỗi phút tuỳ thuộc vào khối lượng dữ liệu cần xử lý. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này:
  • để tạo một URL duy nhất có thể được thêm vào hệ thống của bạn để kích hoạt các sự kiện.
  • nếu bạn có một hệ thống riêng biệt để kích hoạt các sự kiện theo lịch.

File name : Xác định một tên tệp cho tệp được xuất khẩu(nội dung của tệp này sẽ được ghi đè cho mỗi lần xuất khẩu). Nếu để trống, hệ thống sẽ tạo tên mặc định(một tên tệp mới được tạo cho mỗi lần xuất khẩu).

Lên lịch thời gian mà bạn muốn xuất hàng tự động xuất hiện và cũng cung cấp thông tin cần thiết khác cho việc xuất khẩu.

Khi đặt khoảng cách một cách tùy chỉnh, bạn sẽ phải đặt tùy chọn khoảng thời gian tùy chỉnh theo phút như hình dưới.

Nhấp vào Schedule Now để hoàn tất .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader