Tài liệu Tham chiếu API REST

Tài liệu này được viết cho các nhà phát triển WooCommerce đang tìm cách mở rộng hoặc tùy chỉnh Gói sản phẩm WooCommerce. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về PHP Phát triển WordPress .

WooCommerce 2.6 đã thêm hỗ trợ cho các điểm cuối REST API dựa trên cơ sở hạ tầng REST API của WordPress.

Gói sản phẩm mở rộng phản hồi của điểm cuối /products/ /orders/ với 2 thuộc tính mới: bundled_by bundled_items . </p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader