connect-telegram

Số Đơn Đặt Hàng Tùy Chỉnh


Sau khi kích hoạt Custom Order Number tiện ích mở rộng, bạn có thể tìm thấy menu “ Order Number ” dưới mục WP Admin > WooCommerce . Nhấp để xem cài đặt.

Tùy chỉnh Số Thứ Tự Đơn Hàng:

Bạn có thể tùy chỉnh số thứ tự đơn hàng theo yêu cầu của mình bằng cách sử dụng văn bản, từ, ký tự, biểu tượng hoặc biến định trước. Ngay khi bạn thêm biến bộ đếm và số ngẫu nhiên vào trường, các tùy chọn tương ứng sẽ xuất hiện bao gồm:

  • Số bắt đầu bộ đếm
  • Bước của bộ đếm
  • Khoảng cách để cài đặt lại bộ đếm (bạn có thể chọn cài đặt lại bộ đếm sau mỗi tuần, ngày, tháng hoặc thời gian cố định)
  • Đặt lại bộ đếm ngay bây giờ (chọn để đặt lại bộ đếm ngay khi cài đặt được lưu)
  • Tùy chỉnh độ dài của bộ đếm (nếu thiết lập là 3 và số bắt đầu là một, nó sẽ bắt đầu từ 001)

Biến Mã Số Đơn Đặt Hàng:

Tiện ích mở rộng đi kèm với 11 thẻ/biến được định nghĩa sẵn mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh số đơn hàng. Các thẻ có sẵn cùng với các chi tiết được minh họa bên dưới và có thể được truy cập từ cài đặt của plugin: WP Admin > WooCommerce > Order Number > Description of Tags .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader