connect-telegram

Quản lý Kho Hàng theo Thuộc tính cho WooCommerce

Attribute Stock Manager for WooCommerce cho phép bạn theo dõi và quản lý kho hàng cho nhiều sản phẩm chia sẻ cùng một thuộc tính sản phẩm.

Cài đặt

 1. Download file attribute-stock-manager-for-woocommerce .zip từ WooCommerce account .
 2. Đi tới: WordPress Admin > Plugins > Add New > Upload Plugin > Choose File để tải lên file bạn đã tải xuống.
 3. Install Now Activate Plugin .

Thêm thông tin tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Cấu hình

Để thêm một kho hàng thuộc tính mới,

 1. Đi tới WooCommerce > Attribute Stock và nhấn vào Add New .
 2. Vui lòng điền vào một tiêu đề. Bạn có thể tùy chọn đặt một SKU trong trường SKU, SKU sẽ là định danh duy nhất cho Kho Hàng này.

Chung

 • Trong trường “Kho Hàng cho Thuộc tính này”, điền vào giá trị kho hàng cho thuộc tính.

Note:

Kho hàng sẽ được cập nhật mỗi khi một sản phẩm nào đó liên kết với kho hàng thuộc tính này được mua.

 • Trong phần Ghi chú, bạn có thể nhập gợi ý về cách bạn đã cấu hình kho hàng thuộc tính.
 • Bạn có thể tùy chọn cấu hình Ngưỡng Kho Hàng Thấp để nhận thông báo qua email mỗi khi kho hàng cho thuộc tính này giảm xuống mức giá trị đã quy định.
 • Phải cập nhật tất cả các nhóm

Thuộc tính

 • Để gán kho hàng cho một thuộc tính, click vào Thêm Nhóm. Một khi đã click, chọn một thuộc tính và giá trị tương ứng của nó.
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thuộc tính, click vào nút Thêm Quy tắc để thêm thêm thuộc tính.

Note:

Để kho hàng được điều khiển bởi plugin Kho Hàng Thuộc tính, thì cấu hình thuộc tính trong nhóm phải khớp chính xác với sản phẩm.

 • Một khi đã chọn, trong Số lượng Nhân, nhập vào bao nhiêu số lượng phải giảm từ Kho Hàng Thuộc tính cho một số lượng.

For Example:

Nếu Kho Hàng Toàn cầu là 1000 Đơn vị gói 250 GMS và bạn đang cấu hình thuộc tính 250 GMS, thì trong tùy chọn Số lượng Nhân, đặt giá trị là 1. Nếu bạn đang cấu hình thuộc tính 500 GMS, thì trong tùy chọn Số lượng Nhân, đặt giá trị là 2.

 • Bạn có thể tạo bất kỳ số nhóm nào tuân theo yêu cầu của mình. Mỗi nhóm sẽ có số lượng nhân của riêng nó. Thông thường, sẽ phải tạo nhiều nhóm khi bạn muốn chia sẻ kho hàng giữa nhiều giá trị thuộc tính của một thuộc tính.

For Example:

Nếu bạn có 3 biến thể/kết hợp nào đó là 250 GMS, 500 GMS và 1000 GMS và bạn có một kho hàng toàn cầu của 1000 gói (250 GMS), thì kho hàng toàn cầu có thể được chia sẻ trên tất cả 3 biến thể. Một nhóm phải được tạo cho mỗi biến thể và trong số lượng nhân, giá trị nên được đặt là 1, 2 và 4 lần.

 • Bạn cũng có thể hợp nhất kho hàng của các thuộc tính tương tự mà đã được cấu hình trong nhiều nhóm. Điều này là hữu ích, khi một biến thể/sản phẩm nhất định hết hàng nhưng các biến thể/sản phẩm khác chia sẻ cùng thuộc tính đang có sẵn. Khi người dùng mua sản phẩm tại thời điểm đó, kho hàng thuộc tính toàn cầu sẽ được quản lý tương ứng. Để kích hoạt tính năng này, kích hoạt tùy chọn “Khớp Tất cả Nhóm” trong phần Chung.

Lọc

Mặc định, kho hàng cấp thuộc tính sẽ hoạt động cho tất cả sản phẩm, danh mục và các loại sản phẩm được hỗ trợ. Nếu bạn muốn hạn chế quản lý kho hàng cấp thuộc tính đến các sản phẩm, danh mục và một số loại sản phẩm cụ thể, bạn có thể làm như vậy sử dụng tùy chọn lọc.

Sử dụng

Chia sẻ Kho Hàng trên các Biến thể

 • Một khi các kho hàng thuộc tính đã được cấu hình và các biến thể đã được cấu hình, plugin sẽ sẵn sàng cho việc sử dụng.
 • Khi một biến thể bị mua, kho hàng đã mua sẽ được cập nhật trong kho hàng thuộc tính. Thay đổi cũng sẽ phản ánh trên tất cả các biến thể chia sẻ kho hàng.
 • Khi người dùng cố gắng mua nhiều biến thể của cùng một sản phẩm chia sẻ cùng một kho hàng, người dùng sẽ bị ngăn chặn khỏi việc mua quá nhiều biến thể.

Chia sẻ Kho Hàng trên các Sản phẩm

 • Một khi các kho hàng thuộc tính đã được cấu hình và các sản phẩm đã được cấu hình, plugin sẽ sẵn sàng cho việc sử dụng.
 • Khi một sản phẩm bị mua, kho hàng đã mua sẽ được cập nhật trong kho hàng thuộc tính. Thay đổi cũng sẽ phản ánh trên tất cả các sản phẩm chia sẻ kho hàng.
 • Khi người dùng cố gắng mua nhiều sản phẩm chia sẻ cùng một kho hàng, người dùng sẽ bị ngăn chặn khỏi việc mua quá nhiều biến thể.

Dịch

Attribute Stock Manager for WooCommerce đã sẵn sàng để dịch, nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa các file po để dịch văn bản sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các bước để thực hiện việc dịch như sau. Ví dụ, dịch sang tiếng Pháp.

 • Tải xuống và cài đặt Poedit
 • Mở file attribute-stock-manger-for-woocommerce > languages > attribute-stock-manger-for-woocommerce .pot bằng Poedit.
 • Tạo file dịch mới bằng cách nhấn Create new translation button.
 • Chọn văn bản nguồn và đặt văn bản tiếng Pháp tương ứng trong Khu vực Văn bản Dịch.
 • Lưu lại các thay đổi.
 • Lưu tên file như là attribute-stock-manger-for-woocommerce -fr_FR.po .
 • Sau đó, đi tới WordPress dashboard > Settings > General và chọn Ngôn ngữ Site là French .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader