Phần thưởng thời gian đăng ký miễn phí sử dụng Subscriptions và Refer A Friend

Phần thưởng cho sự giới thiệu đã được chứng minh là phương pháp tăng doanh số. AutomateWoo và Refer A Friend tạo khả năng phần thưởng cho những người ủng hộ cửa hàng của bạn.  Tuy nhiên, có biết bạn cũng có thể sử dụng AutomateWoo, Refer A Friend , và WooCommerce Subscriptions để tặng thời gian đăng ký miễn phí cho người đăng ký của bạn không?

Bài viết này mô tả cách khuyến khích tăng trưởng doanh số bằng cách phần thưởng cho việc giới thiệu ủng hộ bằng thời gian đăng ký miễn phí.

Yêu cầu tiên quyết

Cài đặt

Step 1: Đảm bảo rằng cổng thanh toán của bạn cho phép recurring amount modifications .

Nếu cổng thanh toán của bạn cho phép chỉnh sửa số lượng định kỳ, không cần thực hiện hành động nào.  Nếu cổng thanh toán của bạn không cho phép chỉnh sửa số lượng định kỳ , bạn sẽ cần turn off automatic payments .

Step 2: Đi đến AutomateWoo → Settings.

Step 3: Nhấp vào Refer A Friend.

Step 4: Đảm bảo rằng tùy chọn Use store credit on subscription renewal payments được kích hoạt.

Đó là tất cả!  Bằng cách tuân theo các bước trên, Người ủng hộ của bạn giờ đây sẽ được tặng thời gian đăng ký miễn phí khi giới thiệu của họ được phê duyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader