connect-telegram

Phản hồi và Gợi ý

Phản hồi và Gợi ý

Bạn không thấy một tính năng nào trong Tất cả Sản phẩm cho Đăng ký WooCommerce mà bạn nghĩ sẽ hữu ích? Chúng tôi rất muốn nghe nó!

Đầu tiên, bạn nên bắt đầu từ trang Ý tưởng , tại đây bạn có thể xem và bầu chọn cho các yêu cầu tính năng tồn tại, hoặc thêm yêu cầu của riêng mình. Hoặc đề xuất nó cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét việc thêm nó vào phiên bản phát hành trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader