connect-telegram

Phản hồi và gợi ý

Phản hồi và gợi ý

Không thấy một tính năng nào trong Composite Products mà bạn nghĩ sẽ hữu ích? Chúng tôi rất muốn nghe nó!

Nơi tốt nhất để bắt đầu là Ý tưởng ban, nơi bạn có thể xem và tăng phiếu bầu cho các yêu cầu tính năng hiện có, hoặc thêm ý tưởng của riêng mình. Hoặc đề xuất nó cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét việc thêm nó vào trong một phiên bản phát hành trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader