connect-telegram

Phản hồi & Gợi ý: Elementor Connector cho WooCommerce Bookings

Phản hồi & amp; Gợi ý: Elementor Connector cho WooCommerce Bookings

Không thấy một tính năng trong Elementor Connector cho WooCommerce Bookings mà bạn nghĩ sẽ hữu ích? Chúng tôi rất muốn nghe nó! Nơi tốt nhất để bắt đầu là Ý tưởng board, nơi bạn có thể xem và bỏ phiếu cho các yêu cầu tính năng hiện có, hoặc thêm ý tưởng của riêng bạn. Thay vào đó, đề xuất nó cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét thêm nó vào một phiên bản trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader