Nhiều loại tiền tệ: thêm/sửa tiền tệ đơn hàng

Nhiều loại tiền tệ: thêm/sửa tiền tệ đơn hàng

Trường hợp A: thêm một đơn hàng mới (WooCommerce – Đơn hàng – Thêm mới)

  1. Bộ chọn tiền tệ hiển thị loại tiền tệ đang hoạt động ở giao diện người dùng.
  2. Nếu bạn muốn tạo đơn hàng bằng một loại tiền tệ khác, hãy chọn nó và nhấn nút “Tạo”. Tôi khuyên bạn nên thực hiện điều này trong mọi trường hợp, để ghi nhận cài đặt tiền tệ của đơn hàng.
  3. Bây giờ, bạn có thể thêm mặt hàng: Thêm sản phẩm – Gõ tên của nó – Chọn từ danh sách – nhấp Thêm.
  4. Các sản phẩm phải xuất hiện trong đơn hàng với giá đúng và biểu tượng tiền tệ
  5. Trong một số trường hợp (nhiều lần sửa đổi mục, đặc biệt là với các thuế), bạn có thể cần nhấn nút Tính toán lại để xem Tổng số đúng.
  6. Nhấp Cập nhật để lưu đơn hàng

Trường hợp B: chỉnh sửa một đơn hàng hiện có

  1. Bộ chọn tiền tệ hiển thị loại tiền tệ của đơn hàng, bất kể nó được tạo ra thủ công hay là kết quả của việc mua hàng của khách hàng.
  2. Bạn có thể chọn một loại tiền tệ khác và nhấp Cập nhật, tuy nhiên nó chỉ sẽ thay đổi các biểu tượng tiền tệ để giữ lại số tiền còn nguyên vẹn!

Để sửa số lượng, bạn cần thêm các sản phẩm lại và xóa những cái có số lượng không đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader