connect-telegram

Nhắc nhở khách hàng để để lại đánh giá

Nhắc nhở khách hàng để để lại đánh giá

Trường hợp sử dụng

Quy trình này sẽ tạo ra một email tự động sau khi mua để gửi cho khách hàng giúp thu thập đánh giá sản phẩm, giúp xây dựng SEO và khuyến khích nhiều lượt truy cập hơn đến cửa hàng của bạn.

Cài đặt quy trình

  1. Tạo một quy trình mới.
  2. Chọn trigger Hoàn tất đơn hàng .
  3. Nhấn Thêm hành động và chọn Gửi Email.
  4. Chọn hành động Gửi Email và bao gồm biến {{ customer.email }} là địa chỉ email.
  5. Điền vào các trường yêu cầu.
  6. Tạo nội dung email mời khách hàng đánh giá các sản phẩm họ gần đây đã mua. Sử dụng biến {{ order.items }} để hiển thị các mua sắm gần đây của khách hàng dưới dạng bạn lựa chọn.
  7. Đặt thời gian là Lịch trình và chọn một thời gian phù hợp trong ngày và tuần. Đảm bảo để thời gian chờ tối thiểu đủ đề cho việc vận chuyển.
  8. Để quá trình đánh giá dễ dàng nhất có thể, bạn có thể liên kết khách hàng trực tiếp đến biểu mẫu đánh giá trên trang sản phẩm. Cứ thêm một liên kết HTML anchor link đến trường url_append của biến {{ order.items | template: 'review-rows' }} . Bất kỳ văn bản nào được thêm vào trường này sẽ tự động được thêm vào URL của từng sản phẩm.
  9. Nhấn vào liên kết Xem trước để xem trước email của bạn để đảm bảo nó là đúng.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader