Nhắc nhở Email cho Woo Subscriptions

Yêu cầu

  • WooCommerce 4.5.0+
  • Bổ xung WooCommerce 3.1.0+

Cài đặt

  1. Tải tệp email-reminders-for-woocommerce-subscriptions.zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin . Choose File với tệp bạn đã tải xuống.
  3. Install Now Activate Plugin .

Cài đặt và Cấu hình

Cách sử dụng

Sau khi kích hoạt Email Reminders for Woo Subscriptions ,

  1. Điều hướng đến: WooCommerce > Settings > Subscriptions > Reminders.
  2. Bạn có thể đặt ngày (ví dụ, 3,2,1) để thông báo cho khách hàng trước ngày kết thúc dùng thử dịch vụ, do date , hoặc expiry date. Tại đây, bạn có thể gửi multiple emails cho khách hàng cho mỗi lần nhắc nhở, như hình dưới đây,

3. Điều hướng đến WooCommerce > Settings > Emails. Mặc định, email nhắc nhở sẽ được enabled . Bạn có thể tùy chỉnh mỗi mẫu email bằng cách nhấp vào nút Manage > Copy the file to the theme > Edit the template > Save changes .

i) Subscription Trial Ending Reminder

Đây là một lời nhắc gửi đến khách hàng trước khi thời gian dùng thử dịch vụ kết thúc.

ii) Subscription Manual Renewal Reminder

Đây là một lời nhắc gửi đến khách hàng trước khi dịch vụ đăng kí của họ sắp hết hạn và yêu cầu thanh toán thủ công.

iii) Subscription Auto Renewal Reminder

Đây là một lời nhắc gửi đến khách hàng trước khi dịch vụ đăng kí của họ sắp hết hạn và yêu cầu thanh toán tự động định kỳ.

iv) Subscription Expiration Reminder

Đây là một lời nhắc được gửi đến khách hàng trước khi dịch vụ đăng kí họ sắp hết hạn.

4. Sau khi lựa chọn nhắc nhở đã được cài đặt và mẫu email đã được tùy chỉnh, reminder emails sẽ được sent automatically on a scheduled basis .

5. Một khi các email đã được gửi, các hoạt động sẽ được ghi lại trong đăng kí để theo dõi lời nhắc của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader