connect-telegram

Nâng cấp hoặc hạ cấp giấy phép

Nâng cấp hoặc hạ cấp giấy phép

IMPORTANT UPDATE: AutomateWoo đã chuyển đến Cửa hàng tiện ích mở rộng WooCommerce có nghĩa là giấy phép sản phẩm hiện được quản lý trên Woo.com. Nếu bạn cần trợ giúp với đăng ký Woo.com, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên Quản lý đăng ký Woo.com .

Đăng ký AutomateWoo mua trên Woo.com có thể được nâng cấp. Tại trang thanh toán, bạn sẽ được yêu cầu trả thêm phần chênh lệch giữa các đăng ký. Để nâng cấp tiện ích mở rộng của mình, vui lòng xem Nâng cấp Keys và Subscriptions .

Đăng ký AutomateWoo.com cũ không thể được nâng cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader