connect-telegram

Membership Suite cho WooCommerce – Chuyển đổi Các Kế Hoạch Thành Viên

Sử dụng tính năng chuyển đổi thành viên, bạn có thể cho phép thành viên của một kế hoạch thành viên chuyển kế hoạch của họ cho người dùng khác trên trang web. Một khi chuyển đổi thành công, quyền lợi thành viên cho người dùng cũ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn và người dùng mới sẽ nhận được quyền lợi. Người dùng cũ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với thành viên.

Thiết Lập

Tạo kế hoạch thành viên bằng cách theo dõi các bước trong Creating Membership Plan

Trong tab “Membership Transfer”

Kích hoạt “Allow Membership Transfer” để cho phép các thành viên chuyển đổi kế hoạch thành viên của họ cho người dùng khác.

Mặc định, thành viên sẽ được tự động chuyển đổi cho người dùng khác với tình trạng “Active” . Nếu bạn muốn kích hoạt thành viên cho người dùng mới một cách thủ công, thì trong lựa chọn “Approve Membership Transfer” , chọn “Manually by admin” để cho người dùng mới, thành viên sẽ ở trong tình trạng “Pending” và bạn phải kích hoạt nó một cách thủ công.

Workflow

Để chuyển đổi kế hoạch thành viên của họ cho người dùng khác, thành viên cần đi đến “My Account Page > Memberships” của họ và trong dòng kế hoạch thành viên cụ thể, họ có thể thấy nút “Transfer” .

Khi nhấp vào nút, họ sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email của người dùng mà họ cần chuyển đổi thành viên.

Nếu địa chỉ email hợp lệ để chuyển đổi, thì thành viên sẽ được chuyển đổi thành công cho người dùng mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader