connect-telegram

Mã theo dõi tùy chỉnh cho trang cảm ơn

/** * Thêm mã theo dõi tùy chỉnh vào trang cảm ơn */ add_action( ‘woocommerce_thankyou’, ‘my_custom_tracking’ ); function my_custom_tracking( $order_id ) { // Hãy lấy đơn hàng $order = wc_get_order( $order_id ); /** * Đặt mã theo dõi của bạn ở đây * Bạn có thể lấy tổng đơn hàng, v.v. $order- > get_total(); */ // Đây là tổng đơn hàng $order- > get_total(); // Đây là cách lấy các mục dòng từ đơn hàng $line_items = $order- > get_items(); // Đây là vòng lặp trên các mục dòng foreach ( $line_items as $item ) { // Đây sẽ là một sản phẩm $product = $order- > get_product_from_item( $item ); // Đây là SKU của sản phẩm $sku = $product- > get_sku(); // Đây là số lượng đã mua $qty = $item[‘qty’]; // Tổng chi phí mục dòng bao gồm thuê và làm tròn $total = $order- > get_line_total( $item, true, true ); // Tổng phụ của mục dòng (trước khi giảm giá) $subtotal = $order- > get_line_subtotal( $item, true, true ); } }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader