connect-telegram

Mã Phong Cách Hộp

Mã Phong Cách Hộp Shortcodes

Sử dụng hộp để làm nổi bật các ghi chú quan trọng và mẹo. Đối với ghi chú: [ box type=”note”]Sử dụng mã shortcode loại hộp ”note” cho các ghi chú quan trọng[/box]

Sử dụng loại hộp ”note” shortcode cho các ghi chú quan trọng

Đối với mẹo chuyên nghiệp hoặc thông tin: [ box type=”info”]Sử dụng loại hộp ”info” shortcode cho mẹo hoặc thông tin đặc biệt[/box]

Sử dụng loại hộp ”info” shortcode cho mẹo hoặc thông tin đặc biệt

Đối với cảnh báo: [ box type=”alert”]Sử dụng loại hộp ”alert” shortcode cho các thông điệp khẩn cấp và cảnh báo[/box]

Sử dụng loại hộp ”alert” shortcode cho các thông điệp khẩn cấp và cảnh báo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader